Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Scary Hostel Escape The Room znajdującym się przy ul. Karmelicka 44 (Michałowskiego 1a) w Krakowie.
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.scaryhostel.pl lub telefonicznie lub osobiście zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przekazania zawartych w nim informacji osobom, z którymi będzie brała udział w grze.
1.2. Podczas gry uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.
2.ZASADY GRY
2.1. Do gry można przystąpić jedynie po wcześniejszej rezerwacji terminu oraz zapłaceniu za grę.
2.2.Przebieg gry jest monitorowany w celu prawidłowego przebiegu gry.
2.3. Pracownicy mogą udzielać podpowiedzi, aby gra była atrakcyjna dla uczestników.
2.4. Gra przeznaczona jest dla grup składających się w zależności od pokoju z 1-2 lub 2-5 osób.
2.4. Czas gry to 60 minut. Prosimy o zjawienie się w siedzibie Scary Hostel na 10 minut przed startem gry, w celu zapoznania się z zasadami.
2.5. Jeśli gracze spóźnią się na zarezerwowaną godzinę muszą liczyć się z możliwością skrócenia gry. Jeśli gracze spóźnią się więcej niż 20 minut nie mają możliwości udziału w grze.
2.6. Gracze poniżej 16 roku życia powinni przystąpić do gry z przynajmniej jednym pełnoletnim opiekunem.
2.7. Zakazana jest gra pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
2.8. Gra niewskazana jest dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychicznego, z problemami z sercem lub krążeniem.
2.9. Uczestnicy gry odpowiadają za wyposażenie pokoi w Scary Hostel.
2.10. W razie zniszczeń zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną.
2.11. W czasie gry zakazane jest korzystanie z urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, w tym również z telefonów komórkowych.
2.12. Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.
2.13. Zabronione jest wnoszenie do pokoi alkoholu, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
2.14. Scary Hostel nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy uczestników.
2.15. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, pracownik ma prawo poprosić Gracza o opuszczenie Scary Hostelu, bez prawa do zwrotu pieniędzy.
3.REZERWACJA
3.1. Rezerwacji można dokonać poprzez stronę www.scaryhostel.pllub www.locme.pltelefonicznie pod numerem 733 997 666 lub osobiście w punkcie Scary Hostel.
3.2. Podczas dokonywania rezerwacji należy dokonać wyboru pokoju oraz daty i godziny rezerwacji.
3.3. Rezerwacja dotyczy jednej gry w jednym pokoju.
3.4. Jeśli chcemy dokonać rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej później niż 2 godziny przed czasem rozpoczęcia gry, należy skontaktować się z pracownikiem Scary Hostel i uzyskać zgodę na udział w grze.
3.5. Rezerwację można odwołać telefonicznie, bądź osobiście. W przypadku odwołania rezerwacji w czasie krótszym niż 48 godziny przed grą, płatność za grę lub voucher przepada.
3.6. W dniu gry lub w dniu poprzedzającym grę pracownik Scary Hoste może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.
3.7. Dane osobowe podawane przy rezerwacji będą wykorzystywane do celów rezerwacji i marketingowych firmy. Nie będą przekazywane innym.
4. PŁATNOŚĆ
4.1. Płatność dokonywana jest przez www.lockme.pl lub na miejscu gotówką.
4.2. Płatność dotyczy jednej gry w jednym pokoju dla grupy 1-5 osób. Cena jest zależna od liczby osób biorących udział w grze.
4.3. Dokonanie płatności za pomocą strony internetowej równoznaczne jest ze zrobieniem rezerwacji gry.
4.4. Płatności można dokonać gotówką w siedzibie firmy zawsze przed rozpoczęciem gry.
4.5. Scary Hostel może wprowadzać czasowo promocje cenowe na gry. Promocje nie sumują się.
4.6. Osoby dokonujące płatności poprzez stronę internetową mogą zrezygnować z udziału w grze w ciągu 14 dni od daty zakupu, nie później jednak niż 48 godziny przed wykupioną grą. W tym celu należy zawiadomić Scary Hoste w formie pisemnej e-mailem i telefonicznie. Wpłacona kwota zostanie zwrócona na konto, z którego robiona była płatność.
5. POZOSTAŁE
5.1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.